Hjemmehjælp

Som udgangspunkt skal du klare hverdagen selv eller med hjælp fra dit netværk. Er det ikke muligt, kan du søge om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Du skal visiteres til hjælpen hos Myndighedsafdelingen i Sundhed Omsorg, som du træffer på telefon: 99 74 17 58  på hverdage ml. kl. 8-9.

Det er også muligt at ansøge om hjælp her via digitalt løsningen Ansøg om hjemmehjælp

Praktisk hjælp kan fx gives til:
- Rengøring
- Madservice eks. opvarme mad i mikroovn
- Indkøb eks. hjælp til bestilling af varer

Få mere at vide om hjemmehjælp ved at læse mere kommunes hjemmeside

Personlig pleje
kan fx gives til: morgentoilette, aftentoilette, toiletbesøg, forflytning/lejring, bad, af- og påklædning og ernæring

Få mere at vide om personlig hjælp i listen herunder.

 • Pleje- og ældreboliger
 • Aflastningsophold på plejehjem
 • Dagcentre og daghjem
 • Hjælpemidler og boligtilpasning
 • Madserviceordningen
 • Omsorgstandpleje
 • Transportordninger
 • Træning
 • Frivillige foreninger

For at have et godt samarbejde forudsættes det

 • at du oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for den skriftlige afgørelse
 • at hjælperen har tavshedspligt om dine og andres forhold
 • at du er hjemme på det aftalte tidspunkt eller har sendt afbud så tidligt som muligt, hvis du ønsker at aflyse en aftale
 • at du oplyser ferieophold i anden kommune senest 1 uge i forvejen, således den personlige hjælp kan aftales med denne kommune
 • at der ikke gives gaver og penge til hjælperne, da de ikke må modtage dem
 • at du – hvis du har husdyr – er opmærksom på, at disse ikke er til gene for at den bevilgede hjælp kan udføres.

For at opnå et godt arbejdsmiljø forudsættes det

 • at hjælperen bliver modtaget med hjælpsomhed og imødekommenhed af dig og dine pårørende
 • at du taler åbent og ærligt med din hjælper eller sygeplejerske om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelser, og at du kan få en anden hjælper, hvis samarbejdet ikke fungerer hensigtsmæssigt

at det kan være nødvendigt:

 1. at vurdere hjemmets indretning med henblik på ommøblering og fjernelse af gulvtæpper
 2. at vurdere behovet for hjælpemidler og/eller boligændringer
 3. at instruere i brugen af eventuelle hjælpemidler og arbejdsstillinger
 • at private tilkørselsveje er fremkommelige
 • at du sørger for, at sne er ryddet fra fortov til indgangsdør
 • at der er udvendig lys ved indgangsdøren i de mørke timer

Det er muligt midlertidigt og efter aftale med din hjemmehjælper at bytte en visiteret opgave med en anden opgave.

Dette kan ske uden, at der laves en ny skriftlig afgørelse om hjælp, hvorimod der laves et notat i journalen i omsorgssystemet.

Ved ønske om vedvarende at skifte en opgave ud, revurderes den tildelte hjælp, og der laves en ny skriftlig afgørelse.

Der kan også byttes til en omsorgsopgave, som fx. gåture, småærinder og en snak eller lignende. 

Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel.

 • at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel.
  Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra, hvad der er vigtigt for dig. Hjælpen kan derfor opleves forskellig fra hjem til hjem og fra dag til dag. Det er således dit hjem og din levevis, som er udgangspunkt for den hjælp, som personalet giver. 
 • at vi fremmer mulighederne for, at du længst muligt kan tage vare på dig selv. Dette betyder, at du gør det, du selv kan klare - gerne i samarbejde med dine pårørende. 
 • at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende. 
   

Er du i tvivl om noget i forbindelse med hjemmehjælp, er du velkommen til at kontakte din leverandør/hjemmeplejeenhed. Det kan være i forhold til ændring af tider, afbud m.m. 

Hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, kan du kontakte lederen af Myndighedsafdelingen på tlf. 99 74 143 8 eller din kontaktperson i Myndighedsafdelingen.

Hvis du mener, at din sag ikke er afgjort korrekt, kan du klage.

Du får sammen med afgørelsen en klagevejledning.
Du kan få hjælp og vejledning til at klage fra personalet i Sundhed og Omsorg.
En klage kan indgives enten skriftligt eller mundtligt til Myndighedsafdelingen.

Du kan forvente

 • at modtage hjælpen straks, hvis hjælpen til personlig pleje er akut 
 • at dit behov for hjælp vurderes senest 3 hverdage efter henvendelsen, hvis hjælpen ikke er akut 
 • at hjælpen iværksættes senest 3 hverdage, efter at hjælpen er visiteret, og leverandøren er valgt
 • at modtage hjælpen indenfor en halv time på hver side af det aftalte tidspunkt, og du orienteres så hurtigt som muligt, hvis besøgstidspunkt forskydes derudover 
 • at du vil møde forskellige hjælpere, men vi vil tilstræbe, at du møder så få som muligt 
 • at alle hjælpere arbejder efter samme retningslinier 
 • at hvis du aflyser, kan der i særlige tilfælde tilbydes erstatningsbesøg 
 • at hjælperen kun arbejder i hjemmet, når du selv er til stede 
 • at hjælperen altid bærer uniform og navneskilt 
 • at få revurderet dit behov for hjælp efter aftale 
 • at hjælperen er opmærksom på ændringer i dit funktionsniveau og giver besked til visitator 
 • at hvis hjælperen beskadiger ting i dit hjem, gives erstatning efter almindelige forsikringsbetingelser 
 • at du tildeles en kontaktperson i Myndighedsafdelingen
 • personlig hygiejne
 • ernæring
 • søvn og hvile andre omsorgsopgaver.

Pleje tilbydes efter behov alle ugens dage, døgnet rundt. Bad primært på hverdage. 

Du kan få hjælp, hvis du enten midlertidigt eller varigt er svækket på grund af sygdom og derfor ikke kan varetage den personlige pleje.

 I henhold til lov om røgfri miljøer § 12 har Ringkøbing-Skjern Kommune vedtaget en rygepolitik for borgere i eget hjem, der modtager offentlige serviceydelser i form af personlig og/eller praktisk hjælp.

Den vedtagne rygepolitik betyder, at der ikke ryges i boligen i det tidsrum, personalet opholder sig i boligen med mindre helt specielle forhold gør sig gældende for borgeren. Lederen for det pågældende område træffer afgørelse, om der er tale om helt specielle forhold.

 • Genoptræning efter sygdom, hvor du ikke bliver indlagt på et sygehus. Din læge eller andre fagpersoner vurderer, at du har brug for genoptræning.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse, hvor der er et lægefagligt begrundet behov, dvs. at der bliver lavet en plan for genoptræning efter udskrivelsen.
 • Vedligeholdelsestræning, som foregår i tilknytning til pleje eller praktisk hjælp og skal medvirke til at vedligeholde dine færdigheder længst muligt. 
 •  "Hvis du kan tage vare på dig selv og har ubetydelige begrænsninger, kan du ikke tilbydes hjemmehjælp”, – det betyder, at du kan have småskavanker, men at du alligevel kan tage vare på dig selv ved fx at dele opgaverne eller klare dem over længere tid. 
 • ”Hvis du har lette begrænsninger, kan du tilbydes let støtte og vejledning til personlig pleje samt hjælp til specifikke opgaver”, – det betyder, at du kan være begrænset i at klare nogle af opgaverne i din personlige pleje.
  Du kan tilbydes støtte, vejledning eller træning for derved at kunne blive selvhjulpen. 
 • ”Hvis du har moderate begrænsninger, kan du tilbydes hjælp til personlig pleje samt støtte til selv at udføre specifikke opgaver”, – det betyder, at du kan være begrænset i at klare flere af opgaverne i den personlige pleje.
  Du kan tilbydes hjælp til nogle af opgaverne og evt. træning eller vejledning til selv at kunne klare andre opgaver.
 • ”Hvis du har svære eller totale begrænsninger, tilbydes du hjælp til personlig pleje”, – det betyder, at du har svært ved eller er ude af stand til at klare den personlige pleje.
  Du kan derfor tilbydes hjælp.